Fysioterapi

Fysioterapi
Fysioterapitenesta er ein del av Stranda kommune sitt helsetilbod. Fysioterapeuten arbeider med helsefremjande og førebyggjande tenester til brukarar i heile livsløpet. Tiltaka har som mål å fremje deltaking, meistring og sjølvstende i eigen kvardag.


Tenesta har 1 kommunal fysioterapeut, i tillegg til 3 fysioterapeutar med driftstilskot.
Fysioterapeut med kommunal avtale - Stranda kommune

Fysioterapi for vaksne og eldre
Kommunal fysioterapeut gir i hovudsak tilbod til pasientar på kortids- og rehabiliterings opphald på kommunale institusjonar samt pasientar med behov for heimebehandling.


Fysioterapeuten kan bidra med:

  • Undersøking, vurdering og kartlegging av funksjon.
  • Opptrening.
  • Kartlegging og tilrettelegging i heimen i lag med ergoterapeut.
  • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel i lag med ergoterapeut.
  • Rettleiing, informasjon og opplæring til pasient, pårørande og andre fagpersonar.
  • Førebyggande heimebesøk for personar over 80 år (Innsatsteam)

Fysioterapi for barn og unge
Kommunal Fysioterapeut er ein del av helsestasjon- og skulehelsetenesta og samarbeider med anna helsepersonell i kommune, barnehage, skule og PPT.

Fysioterapeuten kan bidra med:

  • Vurdering av barnets motoriske ferdigheiter, rettleiing og informasjon.
  • Sette i gang relevante tiltak, individuelt eller i gruppe, på helsestasjonen, hos fysioterapeuten, i heimen, i barnehagen eller på skulen.
  • Rådgjeving, informasjon samt rettleiing av føresette og anna personell rundt barnet, for å kunne ivareta barnet sitt behov for stimulering av tiltak gjennom dagen.
  • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel.

Kven kan få tilbodet og korleis?
Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering av fysioterapeut.

Ein treng ikkje tilvising frå lege for å få behandling hos fysioterapeut. Du sjølv, pårørande eller andre fagpersonar og helsepersonell i kommunen kan ta direkte kontakt med fysioterapitenesta pr. telefon eller post. Kontaktinformasjon finn du på sida.

Tenesta brukar same prioriteringsnøkkel (PDF, 107 kB) i heile kommunen. 

Kva kostar det?  
Kommunal fysioterapitenesta i Stranda kommune er gratis.  

Kontakt

Tora Roth
Fysioterapeut
46411173