Fysioterapi

Fysioterapitenesta er ein del av Stranda kommune sitt helsetilbod. Fysioterapeuten arbeider med helsefremjande og førebyggjande tenester til brukarar i heile livsløpet. Tiltaka har som mål å fremje deltaking, meistring og sjølvstende i eigen kvardag.

Tenesta har 1 kommunal fysioterapeut, i tillegg til 3 fysioterapeutar med driftstilskot.
Fysioterapeut med kommunal avtale - Stranda kommune

 

Fysioterapi for vaksne og eldre

Kommunal fysioterapeut gir i hovudsak tilbod til pasientar på kortids- og rehabiliteringsopphald på kommunale institusjonar, samt pasientar med behov for heimebehandling.

 

Fysioterapi for barn og unge

Kommunal Fysioterapitenesta er ein del av helsestasjon- og skulehelsetenesta og samarbeider med anna helsepersonell i kommune, barnehage, skule og ppt.

 

Kven kan få tilbodet og korleis?

Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering av fysioterapeut.

Ein treng ikkje tilvising frå lege for å få behandling hos fysioterapeut. Du sjølv, pårørande eller andre fagpersonar og helsepersonell i kommunen kan ta direkte kontakt med fysioterapitenesta pr. telefon eller post.
Kontaktinformasjon finn du på sida.

 

Kva kostar det?  

Kommunal fysioterapitenesta i Stranda kommune er gratis.  

Tenesta brukar same prioriteringsnøkkel (PDF, 107 kB) i heile kommunen. 

Kontakt

Abegail Helland
Fysioterapeut
46411173