Spelemidlar

Spelemidlar er ei statleg finansieringsordning for følgjande anlegg: Ordinære/nye og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv på fjellet og midlar til utstyr.

Generell informasjon
Søkjarar kan vere kommunar, idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar. Det er eit grunnleggjande prinsipp at støtte i form av spelemidlar ikkje skal danne grunnlag for tenestebaserte eigarformer.

Der anna ikkje er bestemt, blir det gitt tilskot til ordinære/nye anlegg inklusiv rehabilitering på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maks tilskotsbeløp er kr 1.000.000 med unnatak av enkelte kostnadskrevjande anlegg.

For nærmiljøanlegg blir det gitt støtte med inntil 50 % av godkjent kostnad, avgrensa oppover til kr 300.000. Grunnlag for tilskot er avgrensa oppover til kr 600.000.

Søkjarar blir oppfordra til å halde seg orientert på Kultur- og kyrkjedepartementet sine nettsider eller eventuelt på idrettsanlegg.no.

 

Kommunen si rolle
For å søkje spelemidlar må prosjektet vere med i delplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 285 kB). Idrettsplanen for Stranda kommune gjeld for perioden 2015-19. Planen sitt handlingsprogram blir årleg rullert (desember) og prioriteringslista kan då justerast. Arbeidet med å revidere kommunedelplanen for perioden 2020-2023 har starta.

Aktuelle prosjekt skal meldast inn til eining kultur og fritid ved kulturleiar. Stranda idrettsråd handsamar idrettsplanen og handlingsprogrammet kvart år og gir si tilråding til politisk handsaming.

Nytt i 2019 er at kommunen ikkje skal førehandsgodkjenne søkanadar om spelemidlar. Kommunen skal fortsatt kontrollere søknaden før vidaresending til fylkeskommunen, og kommunen må derfor ha søknader i hende seinast 1. desember. Søknadsfrist til fylkeskommunen er 15. januar kvart år.

Det blir gjort vedtak om fordeling i løpet av mai/juni månad.