Spelemidlar

Spelemidlar er ei statleg finansieringsordning for følgjande anlegg: Ordinære/nye og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv på fjellet og midlar til utstyr.

Generell informasjon
Søkjarar kan vere kommunar, idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar. Det er eit grunnleggjande prinsipp at støtte i form av spelemidlar ikkje skal danne grunnlag for tenestebaserte eigarformer.

Der anna ikkje er bestemt, blir det gitt tilskot til ordinære/nye anlegg inklusiv rehabilitering på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maks tilskotsbeløp er kr 1.000.000 med unnatak av enkelte kostnadskrevjande anlegg.

For nærmiljøanlegg blir det gitt støtte med inntil 50 % av godkjent kostnad, avgrensa oppover til kr 300.000. Grunnlag for tilskot er avgrensa oppover til kr 600.000.

Søkjarar blir oppfordra til å halde seg orientert på Kultur- og kyrkjedepartementet sine nettsider.

Kommunen si rolle
For å søkje spelemidlar må prosjektet vere med i delplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 285 kB). Idrettsplanen for Stranda kommune gjeld for perioden 2015-19. Planen sitt handlingsprogram blir årleg rullert (desember) og prioriteringslista kan da justerast. Aktuelle prosjekt skal meldast inn til kultur og fritid ved kulturleiar. Stranda idrettsråd handsamar idrettsplanen og handlingsprogrammet kvart år og gir si tilråding til politisk handsaming.

Alle planar må vere førehandsgodkjent før det kan søkjast om spelemidlar, og dette må skje innan 15. oktober kvart år. Godkjenningsinstans for dei fleste prosjekt er kommunen v/kulturleiar. Ein del større anlegg skal departementet godkjenne. Blir arbeid sett i gang før førehandsgodkjenning er på plass, er det avslagsgrunn.

Kommunen skal ha innspel om kva søknader som er aktuelle innan 15. oktober. Det skal då følgje med behovsvurdering, planar og teikningar og eit ca-kostnadsoverslag.

Søknadsfrist til fylke er 15. januar kvart år. Kommunen godkjenner søknaden før vidaresending til fylke. Det blir gjort vedtak om fordeling i løpet av mai/juni månad.