Strategisk næringsplan

 

Kva er ein strategisk næringsplan?
Ein SNP avklarar kva for mål, tiltak, ansvar og roller kommunen som verksemd og næringslivet har i høve næringsutvikling. 

Kva er eit planprogram?
Eit planprogram er eit verktøy som skal sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast i arbeidet med ein kommunedelplan. Planprogrammet skal definere føremålet med planarbeidet, peike på viktige problemstillingar/utfordringar, behov for utgreiingar og skildre korleis planarbeidet er tenkt gjennomført. Eit plangram skal leggast ut på offentleg ettersyn for at interesserte skal få høve om å kome med innspel og synspunkt til programmet før det vert fastsett av kommuneplanutvalet (KPU). Når det endelege planprogrammet er fastsett, kan arbeidet med Strategisk næringsplan starte.

Vi vil oppfordre alle næringsaktørar i Stranda kommune til å kome med innspel til planen, dette for å få eit godt samspel mellom kommune og næringsliv.

Kontakt

Inge Bjørdal
Næringssjef
46411023