Sal og skjenkeløyve

Den som vil selje og/eller skjenke alkoholhaldig drikke må ha løyve til dette frå kommunen.

I Stranda vert ordinære løyve gjeve av kommunestyret etter tilråding frrå fagutvalet (helse,- oppvekst og kulturutvalet), medan rådmannen har fullmakt til å dele ut ambulerande løyve og løyve for eit enkelt høve.

Det er kommunen sin rusmiddelpolitiske handlingsplan som regulerer kommunen sin løyvepolitikk. Planen gjeld for perioden fram til september 2020.

Søk elektronisk her


Regelverk
Ruspolitisk handlingsplan for Stranda kommune (PDF, 524 kB)
Alkohollova
Forskrift for sals- og skjenketider
Forskrift for opningstider