Kommunalt næringsfond (KNF)

Kommunalt næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Stranda kommune.

Kommunalt næringsfond kan berre brukast til nyetablerarar og bedrifter. Bedriftsretta tiltak (direkte stønad til bedrifter) kan vere i regi av einskildbedrifter eller i form av nettverk mellom bedrifter. Kommunen kan ikkje bruke næringsfondet til generelle, tilretteleggande nærings- og samfunnsutviklingstiltak.

Det kan berre gjevast stønad til tidsavgrensa utviklingsprosjekt.  

Dei bedriftsretta tiltaka kan omfatte investering i:

 • Produksjonsanlegg og utstyr
 • Profilering/merkevarebygging
 • Produktutvikling
 • Kompetansehevingstiltak (kurs, seminar)
 • Marknadsundersøking
 • Bedriftsutvikling
 • Rådgjeving
 • Nettverksbygging/bedriftsnettverk e.l.  

Stranda tilhøyrer sone III i Virkeområdet for distriktsretta investeringsstøtte, og KNF kan dermed nyttast til investeringsstøtte i maskinar og utstyr. Tildeling frå næringsfondet er etter EØS-regelverk for statsstønad definert som bagatellmessig stønad. Bedrifta har sjølv ansvar for ikkje å ta i mot meir enn beløpsgrensa for slik stønad.

Kommunale næringsfond kan ikkje brukast til:

 • Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantiar
 • Kjøp av aksjar eller investering i eigenkapital, uavhengig av organisasjonsformer
 • Ordinær drift av verksemder. All stønad som ikkje er knytt til konkrete utviklingsprosjekt vert sett på som driftsstønad. I bedrifter vil dette til dømes gjelde vedlikehald og utskifting av gammalt utstyr med nytt utstyr av same type.
 • Investeringar i, eller ordinær drift og vedlikehald av, offentlege oppgåver.
 • Bedriftsretta stønad som er konkurransevridande lokalt
 • Tilretteleggande næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjonar

Investeringar som vert gjorde før søknad om stønad frå næringsfondet er handsama, skjer på eigen risiko for søkjaren.

Alle som søkjer må opplyse om kor mange nye arbeidsplasser tiltaket kan skape, eller medverkar til å sikre. Kommunen skal rapportere dette som ein del av årsrapporteringa til departementet.

Kontakt

Inge Bjørdal
Næringssjef
46411023

Kart