Arb.gjevar si rapporteringsplikt, A-melding

A-ordninga
A-ordningea er namnet på rapporteringa for tilsettings- og inntektsopplysninger frå arbeidsgjevar og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. Skatteoppkrevjar), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

A-melding
Du skal kvar månad sende inn a-melding med opplysningar om alle tilsette, status for deira arbeidsforhold, trekt forskotstrekk, utbetalt lønn, naturalytingar med meir. Du skal også rapportere alle opplysningar om utrekning av arbeidsgjevaravgift for månaden.

https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning 

Kontakt

Sølvi Ringset
Konsulent
46411017