Beredskap

Katastrofar, alvorlege ulukker og svikt i samfunnsviktige funksjoner avslører ofte at samfunnet ikkje er godt nok førebudd på å handtere vanskelege situasjonar tilfredsstillande. Sjølv mindre hendingar kan resultere i vesentlege tap for menneske eller verksemder og skade på miljøet. Med enkle midlar vil ein kunne unngå mange slike situasjonar. Stranda kommune tek beredskap på alvor, og vil gjennom planverk, klar rollefordeling og øvingar vere best muleg førebudd på mindre og store hendingar.

Kommunen sine oppgåver
Stranda kommune har eit ansvar for å førebygge at det oppstår situasjonar som krev ein slik innsats som nemnd nedanfor, og skal til ei kvar tid vere budd på å ta på seg følgjande oppgåver i ein krisesituasjon:
* Ta hand om skadde personar
* Yte bistand ved evakuering
* Innkvartering og forpleiing
* Forsyningsstøtte til redningsmannskap
* Informasjon til pårørande, befolkning og media
* Sikre helsemessig trygge næringsmidlar, inkl. drikkevatn
* Sikre naudstrøm ved straumstans
* Rette opp skader på kommunikasjonar og andre anlegg
* Opprydding av skadestad og yte innsats for å verne miljøet
* Verne kulturelle verdiar

Kriseleiing i Stranda kommune
Ordførar, leiar Jan Ove Tryggestad Tlf. 464 11 001
Varaordførar Svein Erik Rimstad Tlf. 997 66 117
Rådmann Åse Elin Hole  
Brannsjef/beredskapskoordinator Inge Teigen  
Kommunalsjef plan og utvikling Einar Lied  
Kommunalsjef oppvekst Tone Lillebø  
Kommunelege Bjørg Johansen  
Lensmann Jon Tommy Flo  
Leiar Servicekontoret Evelyn Omenås  Psykososialt kriseteam
Leiande helsesjukepleiar, leiar Gudrun Lind

                          

Sosialleiar Aina Holmberg  
Lensmann Jon Tommy Flo  
Sokneprest Stranda  
Sokneprest Hellesylt  
Kommunalsjef oppvekst Tone Lillebø