Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjon og skulehelsetenesta kan  ein treffe via telefonnummer 464 11 047

Helsestasjonstjenesta har rutiner for å følge barn frå fødsel til skulepliktig alder. Tenesta skal bidra til å styrkje barn og unge si eiga mestring og vaksne si mestring av foreldrerolla. Tenesta tilbyr mellom anna råd, veiledning, helsesjekk og vaksinasjonar.

Helsestasjonen har som målseting å vere ein positivt stad for barn og deira føresette.

På enkeltkonsultasjonane møter du både helsesjukepleiar og evt. helsestasjonslege. På gruppene samler vi 2-6 føresette som har barn på same alder. Tenesta skal gje tilbod til barn og unge i alderen 0–20 år, gravide og føresatte.

Helsestasjonen skal ha rutiner for samarbeid med helsestasjonslege, fastlege og med andre kommunale teneste og med spesialisthelsetenesta. Alle barn og unge har rett til helsekontroll.

Føresette plikter å bidra til at barnet deltek i helsekontrollar. Dersom du ikkje kan møte til avtalt tid, gje beskjed. Tilbodet er gratis.

Vennligst ikkje møt på helsestasjonen med sjukt barn.

Oversikt - Helsesjukepleiarane til stades på skulane:

Oversikt - Helsesjukepleiarane til stades på skulane:
Eija Hoel Ellinor Fivelstad Bente Hovlid Hole Gunhild Habostad Turnuslege
Geiranger skule Stranda ungdomsskule Ringstad skule Sunnylven skule Helsestasjon for ungdom
Vestborg vidaregåande skule Stranda vidaregåande skule

Kontakt

Gunhild Habostad
fungerande helsesjukepleiar
46411189
Gudrun Lind
Leiande helsesjukepleiar
46411082
Eva Karin Sve Hagen
Helsesjukepleiar
46411083
Eija Birgitta Hoel
Helsesjukepleiar
46411081
Kontorpersonale Helsestasjon
46411047